Salgs- og leveringsbetingelser


Tilbud

Endelig aftale om køb anses først for indgået, når ordrebekræftelse er modtaget fra sælger. Evt. ændringer/ annul­lering skal senest være sælger i hænde 5 dage fra afsendelse af ordrebekræftelse/ dato. Alle tilbud kan frit tilbagekaldes indtil skriftlig accept foreligger.


Levering

Hvis ikke anden levering er aftalt er levering altid ab fabrik Middelfart. Den afgivne leveringstid er tilnærmelsesvis og uforbindende samt altid med forbehold om forsinkelse, der er udenfor sælgers kontrol, f.eks. forsinkelse/ leveringsvanskeligheder fra leverandør, transporthindringer, force majeure, valutarestriktioner, materiale og personalemangel, strejke/ lock-out eller andre afbrydelser i driften eller årsager i øvrigt.

Leveringstiden vil i pågældende tilfælde blive udskudt med et til hindringsvarigheden svarende antal dage og leve­ringen anses da i enhver henseende for rettidig. Må leveringsændringen påregnes at ville vare længere end 3 må­neder, er sælger berettiget til uden ansvar at annullere købet. Køber er, såfremt forsinkelsen anses for væsentlig, berettiget til at annullere købet under forudsætning af, at sælger ikke har foretaget levering senest 30 dage efter, at sælger har modtaget skriftligt påkrav herom. Sælger er i ethvert tilfælde af forsinkelse ansvarsfri for ethvert tab, herunder driftstab, som køber måtte lide.


Købet

Køber er, såfremt forsinkelsen anses for væsentlig, berettiget til at annullere købet under forudsætning af, at sælger ikke har foretaget levering senest 30 dage efter, at sælger har modtaget skriftligt påkrav herom. Sælger er i ethvert tilfælde af forsinkelse ansvarsfri for ethvert tab, herunder driftstab, som køber måtte lide


Garanti

lekolar | sis yder 2 års garanti på alle møbler og tavler, dog 5 års garanti mod stelbrud på egneproducerede produkter. lekolar | sis er ISO 14001 certificeret

Priser

En opgivne pris er dagsprisen på ordrebekræftelsen. Den anførte pris forhøjes, såfremt der i tiden mellem datoen for tilbuddets/ ordrens bekræftelse sker en stigning i arbejdsløn, materialepriser, valutakurser eller andre forhold, der er udenfor sælgers kontrol.
De opgivne priser er ekskl. moms samt alle andre offentlige afgifter, der påhviler eller pålignes varen. Alle sådanne poster faktureres som separate poster, som køber er pligtig til at betale. Alle priser er baseret på levering ab fabrik Middelfart, således at alle omkostninger i forbindelse med det købtes forsendelse står for købers regning.


Betaling

Betaling vil altid være den på ordrebekræftelsen angivne  betalingsbetingelse.


Oplagring, montage og vedligeholdelse

De leverede produkter skal opbevares på en sådan måde, at de ikke kan udsættes for fugt eller forkert lagring med evt. efterfølgende skader såsom fugtoptagelse, slag-/ trykmærker. Produkterne skal monteres i henhold til de af fabrikken tilgængelige skriftlige informationer/ manualer. Manglende eller bortkomne informationer/ manualer kan altid rekvireres ved fabrikken.


Reklamation og mangler

Køber skal straks når varen er leveret, foretage den fornødne undersøgelse af denne. Evt. reklamationer skal frem­sættes skriftligt overfor sælger senest 8 dage eter det tidspunkt hvor køber har eller burde have opdaget den på­gældende mangel. Sælger garanterer, at de leverede produkter er fri for produktionsfejl. I tilfælde af mangler ved salgsgenstande, kan sælger vælge om han vil reparere, om levere eller udstede en kreditnota for varen. Køber kan ikke helt eller delvist hæve handlen, kræve forholdsmæssig afslag eller erstatning, med mindre der fore­ligger mangler, som skyldes forsæt eller grov uagtsomhed fra sælgers side. Evt. erstatning kan dog i intet tilfælde kræves til dækning af købers driftstab eller følgeskade af nogen art.


Værneting

Alle uoverenstemmelser vedrørende købsaftalen afgøres efter dansk ret ved sælgers værneting.

Lekolar SIS A/S
Lollandsvej 16, 5500 Middelfart
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf.: (+45) 70 20 60 80
CVR: 14833692

På www.sis-as.dk bruger vi cookies til at samle statistik og til at forbedre vores informationskampagner. Du accepterer, når du klikker dig videre.